Odbori

Organizacioni odbor

Predsjednik simpozija: 
Prof.dr. Haris Alić 

Predsjednik organizacionog odbora: 
Prof.dr. Ifet Mahmutović

Direktor organizacionog odbora:
Slobodan Klačar, Mr.sci.

Članovi organizacionog odbora:

 1. Prof.dr. Haris Alić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 2. Prof.dr. Muhamed Tabaković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 3. Prof.dr. Munir Talović, Fakultet spoirta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 4. Prof.dr. Rasim Lakota, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 5. Prof.dr. Nermin Nurković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 6. Prof.dr. Husnija Kajmović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 7. Prof.dr. Safet Kapo, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 8. Prof.dr. Eldin Jelešković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 9. Prof.dr. Almir Mašala, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 10. Prof.dr. Siniša Kovač, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 11. Prof.dr. Lejla Šebić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 12. Prof.dr. Elvir Kazazović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 13. Prof.dr. Erol Kovačević, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 14.  
 15.  
 16.  
 1.  
 2. Prof.dr. Faris Rašidagić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo 
 3. Prof.dr. Mensur Vrcić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 4. Prof.dr. Izet Bajramović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo 
 5. Prof.dr. Slavenko Likić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 6. Prof.dr. Edin Mirvić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 7. Prof.dr. Amel Mekić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 8. Prof.dr. Dino Mujkić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 9. Prof.dr. Damira Vranešić Hadžimehmedović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 10. Prof.dr. Dženana Imamović Turković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 11. Dr.sci. Nedim Čović, viši ass., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo 
 12. Dr.sci. Šemso Ormanović, viši ass., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 13. Dr.sci. Denis Čaušević, ass, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 14. Dr.sci. Marijana Podrug Arapović, viši ass., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 15. Viši.ass. Alen Ćirić, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 16. Ass. Amila Hodžić, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo 
 17. Ass. Semir Mašić, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo 
 18. Ass. Ivor Doder, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 19. Ass. Berina Turković, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo 
 20. Ass. Merima Merdan, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo 
 21. Ass. Mirza Ibrahimović, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

naučni odbor

Predsjednik naučnog odbora: 

prof.dr. Eldin Jelešković

Sekretar naučnog odbora:

Ass. Denis Čaušević, Dr.sci.

Članovi naučnog odbora:

 1. Prof.dr. Munir Talović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 2. Prof.dr. Nermin Nurković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 3. Prof.dr. Husnija Kajmović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 4. Prof.dr. Safet Kapo, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 5. Prof.dr. Ifet Mahmutović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 6. Prof.dr. Almir Mašala, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 7. Prof.dr. Siniša Kovać, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 8. Prof.dr. Lejla Šebić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 9. Prof.dr. Vlatko Šeparović, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla
 10. Prof.dr. Ekrem Čolakhodžić, Nastavnički fakultet, Mostar
 11. Prof.dr. Nijaz Skender, Pedagoški fakultet, Bihać
 12. Prof.dr. Marin Ćorluka, Fakultet prirodslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 13. Prof.dr. Borko Petrović, Fakultet fizičkog vaspitanja, Banja Luka
 14. Prof.dr. Serdar Uslu, Odsjek za nastavnike tjelesne i sportske kulture, Turska
 15. Prof.dr. Borislav Cicović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Istočno Sarajevo
 16. Prof.dr. Nebojša Maksimović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
 17.  
 18.  
 1. Prof.dr. Nijaz Skender, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Odsjek za tjelesni odgoj i sport
 2. dr. Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
 3. dr. Milovan Bratić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš
 4. dr. Saša Jakovljević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
 5. dr. Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Crna Gora
 6. dr. Mario Baić, Kineziološki fFakultet, Zagreb
 7. dr. Jukić Igor, Kineziološki fakultet, Zagreb
 8. dr. Goran Sporiš, Kineziološki fakultet, Zagreb
 9. dr. Damir Sekulić, Kineziološki fakultet, Zagreb
 10. dr. Jovan Veselinović, Fakultet za menadžment u sportu, Alfa Univezitet
 11. dr. Damir Karpljuk, Fakultet sporta, Ljubljana
 12. dr. Lence Aleksovska – Velickovska, Fakultet za fzičko obrazovanje, sport i zdravlje, Skoplje
 13.  

Recezentski odbor

Predsjednik recezentskog odbora:

prof.dr. Izet Bajramović

Sekretar recezentskog odbora:

Ass. Nedim Čović, Dr.sci.

Članovi recezentskog odbora:

 1. Prof.dr. Lejla Šebić , Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 2. Prof.dr. Nermin Nurković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 3. Prof.dr. Husnija Kajmović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 4. Prof.dr. Ifet Mahmutović , Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 5. Prof.dr. Almir Mašala , Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 6. Prof.dr. Elvir Kazazović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 7. Prof.dr. Faris Rašidagić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 8. Prof.dr. Amel Mekić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 9.  
 1. Prof.dr. Branimir Mikić, Edukacijski fakultet, Univerzitet u Travniku
 2. Prof.dr. Damir Ahmić, Edukacijski fakultet, Univerzitet u Travniku
 3. Doc.dr.  Edin Užičanin, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli
 4. Prof.dr. Almir Atiković,  Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli
 5. Doc.dr. Rijad Novaković, Nastavnički fakultet – Odsjek sport i zdravlje, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
 6. Doc.dr. Amra Tuzović, Edukacijski fakultet, Univerzitet u Travniku
 7. Doc.dr. Franjo Lovrić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
 8. Prof.dr. Goran Sporiš, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 9. Prof.dr. Vujica Živković, Fakultet za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje, Univerzitet u Skoplju
 10. Prof.dr. Igor Jelaska, Kineziološki fakultet Split, Sveučilište u Splitu
 11.  

počasni odbor

 1. Prof.dr. Rifat Škrijelj, Rektor Univerziteta u Sarajevu
 2. Prof. dr.Enita Nakaš, prorektor UNSA za međunarodnu saradnju
 3. Profesor emeritus Dragan Milanović, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 4. Prof.dr. Besalet Kazazović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 5. Prof.dr. Azra Kozarčanin, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 6. Prof.dr. Ivica Hmjelovjec, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 7. Prof.dr. Muriz Hadžikadunić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 8. Prof.dr. Midhat Mekić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 9. Prof.dr. Edvin Dervišević, Fakulteta za šport, Univerze v Ljubljani   
 10. Prof .dr.Julijan Malacko, BK, Univerzitet u Beogradu
 11. Prof.dr. Vlatko Šeparović,  Fakultet za tjelesni odgoj i sport,Univerzitet u Tuzli 
 12. Doc.dr.  Vildana Pečenković, Pedagoški fakultet , Univerzitet u Bihaću
 13. Prof.dr. Borko Petrović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banja Luci
 14. Dr. Nihad Selimović, Edukacijski fakultet, Univerzitet u Travniku
 15. Prof.dr. Velibor Srdić, Fakultet sportskih nauka, Panaevropski univerzitet „ APEIRON“ , Banja Luka
 16. Prof.dr. Radenko Udovčić, Fakultet društvenih znanosti Dr. Milenka Brkić, Sveučilište Hercegovina,  Međugorje
 17.  
 18.  
 1. Prof.dr. Borislav Cicović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 2. Prof.dr. Mario Baić, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 3. Prof.dr. Damir Sekulić, Kineziološki fakultet SPLIT, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
 4. Prof.dr. Saša Jakovljević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
 5. Prof.dr. Lence Aleksovska – Velichkovska, Fakultet za fizičko obrazovanje, sport  i zdravlje, Univerzitet „SV. Kiril i Metodij“ ,  Skopje
 6. Prof.dr. Milovan Bratić, Fakultet sporta fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
 7. Prof.dr. Nebojša Maksimović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
 8. Prof.dr. Milan Žvan, Fakultet za šport, Univerzitet  u Ljubljani
 9. Prof.dr. Milena Ivanoš Grmek, Pedagoški fakultet, Odsjek za sportski trening, Univerzitet u Ljubljani
 10. Prof.dr. Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore
 11. Prof.dr. Veroljub Stanković, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini
 12. Prof.dr. Zana Dolićanin, Departman za biomedicinske nauke, Univerzitet u Novom Pazaru
 13. Prof.dr. Fatmir Pireva, Fakultet fizičke kulture i sporta,AAB Koledž u Prištini
 14.